VESTI

Preporuke za dezinfekciju gajilišta

16/05/2022 | Ostale vesti

Dva do tri dana pre izbacivanja iskorišćenog komposta iz prostorije u kojoj se javio problem (nematode, akarine, mušice, patogeni), obavezno poprskati kompost sa 2% rastvorom formalina. Temperatura u prostoriji treba da iznosi 18-20 ⁰C. Ova mera ima za cilj da smanji infekcioni potencijal i da se širenje patogena i štetočina, prilikom iznošenja komposta, svede na minimum.

Pre samog iznošenja komposta, prostoriju treba provetriti od formalinskih para. Druge prostorije u gajilištu dobro zatvorite kako bi se postigao nadpritisak i sprečila kontaminacija. Kompost koji se iznosi, utovarite direktno u vozilo i istog momenta udaljite ga bar 2 km od gajilišta. Ako se vozilo vraća u gajilište, obavezno ga detaljno operite pre ulaska. Nakon pražnjenja prostorije neophodno je obaviti detaljno pranje, a potom primenite dezinfekcioni ciklus u trajanju od 6 dana, pri temperaturi
18-20 ⁰C.

Dan Postupak Sredstvo
 1.dan Uništavanje mušica i grinja, prskanjem ili zamagljivanjem Rastvor Rufast 15 EC 500 EC 10 ml + Actelicc 50 EC 50 ml + 10 litara vode (za 100 m2)
 2.dan  Dezinfekcija i gasifikacija 1 litar formalina uz dodatak 1kg negašenog kreča ili 250gr kalijum permanganate (za 100 m3)
 3.dan Prostorija je dobro zatvorena i deluju formalinske pare
 4.dan Ako ventilacioni sistem ima mogućnost recirkulacije, obavezno ga ostaviti da radi
 5.dan Obavezno izduvati formalinska isparenja (da se ne oseća karakterističan miris formalina) Etiol tečni rastvor 600 EC 30 ml + Basudin 600 EW 50 ml + Benomil 10 gr + 10 litara vode (za 100 m2)
 6.dan Krečenje zidova i podova
 7.dan Može se uneti novi kompost. Odmah nakon unošenja oprskati brikete, police, zidove i pod, nekom od gore navedenih kombinacija insekticida, akaricida i fungicida

Sve ove mere treba izvesti i u hodniku kroz koji se kompost iznosio (tretiranje formalinom se može zameniti npr. Peralom S zbog nemogućnosti hermetizacije). Treba izvršiti i dezinfekciju prostora oko gajilišta (što je moguće veći krug) prskanjem 2% rastvorom Perala S, a nakon 2 dana kombinacijom insekticida, akaricida i fungicida (npr. Decis 2,5 EC 10 ml + Rufast 15 EC 5 ml + Benomil 10 gr + 10 litara vode za površinu od 100 m2), ili jednom od dve prethodno navedene kombinacije. Od unošenja komposta do pokrivanja, na svaka 3 dana moguće je vršiti tretiranja protiv mušica i akarina, tretiranjem zidova i poda.

Obratite pažnju da koristite sredstva za dezinfekciju kojima nije istekao rok proizvodnje.

Najuspešniji uzgajivači su počeli...